لنزهای دوربین تکنیکی 

 • لنز رودنشتوک به سفارش آلپا دایره پوشش ۱۰۵ م‌م قطر دهانه ۶۷ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۴۳۰ گرم نوع دهانه LB 

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۹۰ م‌م قطر دهانه ۸۶ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۵۵۰ گرم نوع دهانه FPS SB17

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۹۰ م‌م قطر دهانه ۸۶ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۹۹۰ گرم نوع دهانه LB

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۹۰ م‌م قطر دهانه ۸۶ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۹۳۰ گرم نوع دهانه SB17

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۹۰ م‌م قطر دهانه ۶۷ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۷۷۰ گرم نوع دهانهFPS SB17 

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۹۰ م‌م قطر دهانه ۶۷ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۷۵۵ گرم نوع دهانه LB 

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۹۰ م‌م قطر دهانه ۶۷ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۷۲۰ گرم نوع دهانه SB17 

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۹۰ م‌م قطر دهانه ۶۷ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۷۵۸ گرم نوع دهانه LB 

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۹۰ م‌م قطر دهانه ۶۷ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۷۰۰ گرم نوع دهانه SB34  ALPA HR Alpagon 4.0/50 mm, SB34

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۷۰ م‌م قطر دهانه ۷۲ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۷۴۰ گرم نوع دهانه LB

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۱۰۰ م‌م قطر دهانه ۵۸ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۵۹۰ گرم نوع دهانهFPS SB17 ALPA HR Alpagon 5.6/70 mm, FPS SB17

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۱۰۰ م‌م قطر دهانه ۵۸ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۵۳۰ گرم نوع دهانه LB ALPA HR Alpagon 5.6/70 mm, LB

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۱۰۰ م‌م قطر دهانه ۵۸ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۵۰۰ گرم نوع دهانه SB17 ALPA HR Alpagon 5.6/70 mm, SB17

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۱۲۰ م‌م قطر دهانه ۷۲ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۸۸۰ گرم      نوع دهانه SB34  

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۷۰ م‌م قطر دهانه ۶۷ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۶۵۰ گرم نوع دهانه LB 

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • لنز انحصاری رودنشتوک برای آلپا دایره پوشش ۷۰ م‌م قطر دهانه ۷۲ م‌م به همراه شاتر کوپال شماره صفر وزن ۸۶۰ گرم نوع دهانه LB

  0 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری

لیست مقایسه محصولات

انصراف